header-1

Pro státní správu a další organizace

Dopřejte svým kolegům profesní kurzy, které budou mít reálný pozitivní dopad na jejich kariéru a zároveň vyhoví všem pravidlům a normám vzdělávání ve státní správě. S přípravou kurzů v této oblasti máme dlouholeté zkušenosti, disponujeme potřebnými certifikacemi a jsme propojeni s odborníky působícími přímo na ministerstvech a v dalších organizacích. Dokážeme tak připravit kvalitní kurzy po metodické i obsahové stránce.

Neváhejte se ozvat a společně vám vytvoříme řešení přímo na míru.

V čem vynikáme

Individuální přístup uplatňujeme v každé fázi vzdělávacího programu

Lektoři přímo z oboru

O vaše vzdělání se postarají lektoři s dlouholetou praxí, kteří působí přímo ve státní správě nebo příslušných organizacích a s problematikou se denně setkávají. Sami tak nejlépe vědí, na které aspekty se zaměřit.

Zkušenosti ve specifické oblasti

Máme zkušenosti se všemi fázemi řízení projektů nebo všemi typy procesů v rámci organizace. Od auditů a evaluací až po veřejné zakázky a evropské fondy, vše v souladu s aktuální legislativou a metodologickými pokyny.

Potřebné akreditace

Jsme akreditovaná vzdělávací společnost u MV (AK .I/I-118/2004 a AK .I/PV-375/2004). Máme zkušenosti s pravidly publicity a znalost zákona o státní službě.

Komplexní přístup

Vzdělávací programy a kurzy přizpůsobujeme jejich účastníkům a pomáháme s aplikací znalostí v praxi. Orientujeme se v MS2014+ nebo v IS Armstrong.

Oblasti kurzů

Podle vašich potřeb a preferencí se můžeme zaměřit na obecné dovednosti i konkrétní praktické znalosti.

Hard Skills

Účetnictví a daně, právo a legislativa, finance a ekonomika, logistika, obchod a nákup, technické a odborné kurzy.

Softs Skills

Manažerský rozvoj, vedení lidí, mentoring, koučink, motivace, hodnocení, delegování, komunikace, prezentace, stres a time management.

Jazykové kurzy

Jazykové vzdělávání pro firmy, testy a certifikace, výuka po celé republice.

Dotační programy

Čerpání dotací, pomoc se sepsáním žádosti, výběrem relevantních aktivit nebo s odlehčením administrativní zátěže.

Spolupracujeme

Příklady našich kurzů

Název kurzu
Název kurzu
Analýza a řízení rizik
Angličtina s terminologií ESIF
Cost-benefit analýza v projektech ESI fondů v ČR
Český jazyk - pravopis
ČJ tvarosloví a slovotvorba
Dotační řízení podle správního řádu a dalších předpisů
Efektivní písemná komunikace
Evaluace II
Evidence skutečných majitelů
Exekuce a insolvence u příjemce dotace
Financování sociálních služeb
Finanční řízení na úrovni projektu
Hlášení nesrovnalostí na vnitřní úrovni
Informační a monitorovací systémy
Intervenční logika - pokroč.
Jak připravit vhodný finanční nástroj
Kontrola a audit mzdových a platových výdajů
Kontrola veřejných financí v ČR
Kontrolní řád
Moderní techniky přípravy informací pro rozhodovací procesy
Nařízení GDPR v praxi
Nejčastější pochybení ve VZ
Nejčastější zjištění a pochybení v rámci auditů
Občanský zákoník
Odměňování státních zaměstnanců
Ochrana osobních údajů
Poskytování informací
Právní minimum pro neprávníky
Prevence korupce
Projektové řízení - realizace a ukončení projektu
Přestupky
Rozpočtová pravidla a související legislativa a judikatura
Řešení pochybení příjemce dotace
Skončení služebního a pracovního poměru
Služební hodnocení
Správní řád
Stavební zákon
Stylizace úředních písemností
Systém sociálních služeb
Systemizace a její důsledky pro státní zaměstnance
Účetnictví pro začátečníky
Účetnictví pro kontrolory
Účetnictví pro neúčetní
Úprava písemností podle čsn
Veřejná podpora - praktické otázky 1
Veřejné zakázky
Veřejné zakázky I
Veřejné zakázky II
Veřejné zakázky III
Vybrané okruhy pracovního práva s přihlédnutím k úpravě státní služby
Vybrané problémy spojené s poskytováním veřejné podpory
Writing skills for civil servants
Základy DPH
Zákon o obcích
Zákon o svobodném přístupu k informacím
Změny zadávací dokumentace a změny smluv